Doelstelling

De Stichting Joyce Tol Fonds, hierna te noemen het JTF, is een Nederlandse particuliere organisatie die als doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van het leven. De stichting beziet het leven daarbij in de volle breedte ervan: beginnend vóór de geboorte en lopend tot  na het sterven. Van Verwachting tot en met Rouw.

Het JTF geeft haar steun bij voorkeur aan kleinschalige not for profit projecten in Nederland, die zich richten op niet-materiële hulp aan mensen die geconfronteerd worden/werden met een crisissituatie of een verlieservaring.

Het JTF heeft een voorkeur voor projecten die (grotendeels) worden gedragen door en/of bestemd zijn voor vrijwilligers. Het JTF wil het liefst optreden als deelsponsor samen met andere geldverstrekkers.

Naast het verstrekken van concrete steunbedragen kan het JTF ook een zogenaamde garantie-subsidie verstrekken. Dit betreft een vooraf vastgesteld bedrag, dat alsnog kan worden verstrekt als er na een bepaalde, ook vooraf vastgestelde, termijn nog onvoldoende fondsen konden worden verworven en het met hulp van dit bedrag toch nog mogelijk wordt om het project in de oorspronkelijke vorm uit te voeren.