Procedure

Update: Alle aanvragen die binnen zijn gekomen voor 1 feb 2018 worden in behandeling genomen in de voorjaarsronde. Toekenning van de subsidieaanvraag worden begin maart bekend gemaakt aan de aanvrager(s).

Over het aanvragen van subsidie.
Indien een organisatie of persoon een kleinschalige project in Nederland wil uitvoeren waarvoor subsidie wordt gewenst, kan een aanvraagformulier van de stichting worden opgevraagd (Aanvraagformulier). Via dit formulier worden enkele vragen gesteld over de aanvragende organisatie/persoon, de aard van het betreffende project, eventuele subsidieverzoeken bij andere fondsen, begrotingsgegevens en over verslaglegging en evaluatie.

NB Zonder een meegezonden en ingevuld Aanvraagformulier worden project aanvragen niet in behandeling genomen!

Eenmaal per jaar (in september) komt het bestuur van de stichting in vergadering bijeen om te beoordelen welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. Mededelingen over het al dan niet toekennen van een subsidieaanvraag worden gedaan binnen een maand na de betreffende bestuursvergadering. Over een eenmaal genomen besluit wordt niet gecorrespondeerd.

Zoals hiervoor al vermeld werd, kan er ondersteuning gegeven worden in de vorm van een directe projectsubsidie of van een zogenaamde garantiesubsidie. Bij toekenning van een garantiesubsidie wordt ervan uitgegaan dat een project goed en gezond elders kan worden gefinancierd. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval blijken te zijn, dan kan alsnog een beroep gedaan worden op een vooraf vastgesteld garantiebedrag.